G.210

KENNEDY : ดอกเจียร์ เอ็นมิล ดอกสว่านคาร์ไบท์

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank.

KENNEDY : ดอกเจียร์ เอ็นมิล ดอกสว่านคาร์ไบท์

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank.

KENNEDY : ดอกเจียร์ เอ็นมิล ดอกสว่านคาร์ไบท์

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank.

KENNEDY : ดอกเจียร์ เอ็นมิล ดอกสว่านคาร์ไบท์

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank.

KENNEDY : ดอกเจียร์ เอ็นมิล ดอกสว่านคาร์ไบท์

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank.

KENNEDY : ดอกเจียร์ เอ็นมิล ดอกสว่านคาร์ไบท์

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank.

KENNEDY : ดอกเจียร์ เอ็นมิล ดอกสว่านคาร์ไบท์

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank.

KENNEDY : ดอกเจียร์ เอ็นมิล ดอกสว่านคาร์ไบท์

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank.

KENNEDY : ดอกเจียร์ เอ็นมิล ดอกสว่านคาร์ไบท์

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank.

KENNEDY : ดอกเจียร์ เอ็นมิล ดอกสว่านคาร์ไบท์

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank.

KENNEDY : ดอกเจียร์ เอ็นมิล ดอกสว่านคาร์ไบท์

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank.

KENNEDY : ดอกเจียร์ เอ็นมิล ดอกสว่านคาร์ไบท์

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank.

KENNEDY : ดอกเจียร์ เอ็นมิล ดอกสว่านคาร์ไบท์

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank.

SENATOR : ดอกเจียรคาร์ไบท์ เอ็นมิล / ดอกสว่าน คาร์

ชุดดอกเจียร์เพชร ขนาดแกน 3 มม. รวมชุด 10 ชิ้น

SENATOR : ดอกเจียรคาร์ไบท์ เอ็นมิล / ดอกสว่าน คาร์

ชุดดอกเจียร์เพชร ขนาดแกน 3.2 มม. รวมชุด 30 ชิ้น

YORK : ดอกเจียรคาร์ไบท์ เอ็นมิล / ดอกสว่าน คาร์ไบท YRK-210-9920K

ชุดดอกเจียร์เพชร ขนาดแกน 6 มม. รวมชุด 8 ชิ้น

YORK : ดอกเจียรคาร์ไบท์ เอ็นมิล / ดอกสว่าน คาร์ไบท YRK-210-9940K

ชุดดอกเจียร์เพชร ขนาดแกน 3 มม. รวมชุด 8 ชิ้น

YORK : ดอกเจียรคาร์ไบท์ เอ็นมิล / ดอกสว่าน คาร์ไบท YRK-210-9900K

ชุดดอกเจียร์เพชร ขนาดแกน 3 มม. รวมชุด 30 ชิ้น

YORK : ดอกเจียร์ เอ็นมิล ดอกสว่านคาร์ไบท์ YRK-210-9886K

ชุดดอกเจียร์คาร์ไบด์ CUT 6 ขนาดแกน 6 มม. รวมชุด 8 ชิ้น

YORK : ดอกเจียร์ เอ็นมิล ดอกสว่านคาร์ไบท์ YRK-210-9896K

ชุดดอกเจียร์คาร์ไบด์ CUT 6 ขนาดแกน 3 มม. รวมชุด 8 ชิ้น

YORK

ดอกเจียร์คาร์ไบด์ Conical - CUT 9 มีหลายขนาดและรูปแบบให้เลือก

YORK

ดอกเจียร์คาร์ไบด์ Conical 14° มีหลายขนาดและความละเอียดให้เลือก

YORK

ดอกเจียร์คาร์ไบด์ Conical มีหลายขนาดและความละเอียดให้เลือก

YORK

ดอกเจียร์คาร์ไบด์ Oval มีหลายขนาดและความละเอียดให้เลือก

YORK

ดอกเจียร์คาร์ไบด์ Ball Shape มีหลายขนาดและความละเอียดให้เลือก

YORK

ดอกเจียร์คาร์ไบด์ Pointed Tree มีหลายขนาดและความละเอียดให้เลือก

YORK

ดอกเจียร์คาร์ไบด์ Flame Shape มีหลายขนาดและความละเอียดให้เลือก

YORK

ดอกเจียร์คาร์ไบด์ Round Tree มีหลายขนาดและความละเอียดให้เลือก

YORK

ดอกเจียร์คาร์ไบด์ Cylindrical Plain End มีหลายขนาดและความละเอียดให้เลือก

YORK

ดอกเจียร์คาร์ไบด์ Cylindrical Plain End มีหลายขนาดและความละเอียดให้เลือก

YORK

ดอกเจียร์คาร์ไบด์ Cylindrical-End Cut มีหลายขนาดและความละเอียดให้เลือก