G.569

KENNEDY

คีมย้ำรีเวทน็อตแบบโยก ด้ามหุ้มยาง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมยิงรีเวทแบบโยก ด้ามหุ้มยาง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมยิงรีเวท ด้ามหุ้มยาง ขนาด 260 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมย้ำรีเวท รุ่นกระแทก