เครื่องมือออโตเมทีฟ

RAM-PAC : เครื่องมือออโตเมทีฟ

เหล็กดูดไฮโดรลิคชนิด 3 ขา Flexibility for a wide spec trum of light to heavy-duty pulling tasks.