เครื่องนับเลข

KORI : เครื่องมือวัดละเอียด

นับเลขไฟฟ้าแบบหมุนรอบ Auto Counters Revolution Counter