เครื่องนับเลข

KORI : เครื่องมือวัดละเอียด Auto Counters Revolution Counter

นับเลขไฟฟ้าแบบหมุนรอบ Auto Counters Revolution Counter