ชุดกรรไกร

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ชุดกรรไกรตัดเหล็ก ประกอบด้วยกรรไกรตัดเหล็ก ตรง ซ้าย ขาว ขนาด 250 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-533-3900K

ชุดกรรไกรเอนกประสงค์ ประกอบด้วยกรรไกร 5 ขนาด

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ชุดกรรไกรเอนกประสงค์ ประกอบด้วยกรรไกร 3 ขนาด

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ชุดกรรไกรเอนกประสงค์ ประกอบด้วยกรรไกร 3 ขนาด