ชะแลง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Containing one wrecking bar and one pry bar.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Multi purpose. Can be used as a nail lifter, pry bar, adze or lever.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Manufactured from forged carbon heat treated steel with ground points.These traditional designs are ideal for use by tradesman in any industrial environment.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Manufactured from square section chrome vanadium with ground points. Impact resistant plastic handles offer a more comfortable and secure grip to make these pry bars the most user friendly available. Handles are oil and acid resistant. Suitable for a wide range of general duty applications within the packing,automotive, maintenance and assembly industries. Ideally suited to most tradesmen.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

For heavy duty dismantling.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

For heavy duty work.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Manufactured from heat treated carbon steel. Ideal for dismantling timber constructions, opening packing cases and removing nails (depending on the type of bar). Chisel and V-Notch Wrecking Bar For general dismantling and stripping applications, within a wide range of industries.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Contoured high impact resistant plastic grips redirects the force of miss-hits safely away from your hands preventing injury. Suitable for use with hexagonal cold chisels.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

For removing cement mortar from between bricks.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

For removing excess stone and facing, bevelled on one side.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Used for channelling brickwork.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Used for channelling brickwork.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Used for channelling concrete floors.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Used for prising floorboards and cutting part of the board prior to lifting.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Used for splitting bricks.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

The Right Angled Seam Chisel And L Bar has been specially designed by Kennedy Tools for the separation of hard to reach spot welds and bonded panels as well as coping with the many traditional uses for pry & wrecking bars.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Five piece set of angled lever tools designed for the easy removal of vehicle trim fasteners, mouldings and wheel hubs. Ideal for use inside and outside the vehicle, the tools are manufactured from plastic to avoid marking and scratching metal, wood or upholstery material.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

- Suitable for use in confined spaces. - Manufactured from forged carbon heat treated steel with ground points. - These traditional designs are ideal for use by tradesman in any industrial environment.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

- Angled blade provides greater leverage. - Manufactured from forged carbon heat treated steel with ground points. - These traditional designs are ideal for use by tradesman in any industrial environment

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

- Made from square section chrome vanadium with ground points. - Impact resistant plastic handles offer a more comfortable and secure grip to make these pry bars user friendly. Handles are oil and acid resistant. - Suitable for a wide range of general duty applications within the packing, automotive, maintenance and assembly industries.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

- Made from square section chrome vanadium with ground points. - Impact resistant plastic handles offer a more comfortable and secure grip to make these pry bars user friendly. Handles are oil and acid resistant. - Suitable for a wide range of general duty applications within the packing, automotive, maintenance and assembly industries.

PB SWISS TOOLS : เครื่องมือช่าง

ชะแลงปลายแหลม ความยาวรวม 500 มม. แข็งแรงรองรับงานหนัก Pry bar, extraordinary toughness combined with a high degree of hardness, for heavy-duty work.

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ชะแลงปลายงอทรงแบน ยาว 21 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ชะแลงปลายงอ FATMAX ยาว 36 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ชะแลงปลายงอ FATMAX ยาว 24 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ชะแลงหกเหลี่ยมด้ามตรง ยาว 59 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ชะแลงหกเหลี่ยมปลายงอ ยาว 18 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ชะแลงเล็บเหยี่ยวปลายแบน ยาว 10 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ชะแลงเล็บเหยี่ยวปลายแหลม ยาว 12 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ชะแลงเล็บเหยี่ยวปลายแหลม ยาว 10 นิ้ว